Het concept microcredentials is steeds meer in de belangstelling aan het komen, maar het is nog niet opgenomen in de WHW (wet op hoger onderwijs en onderzoek) en heeft daardoor nog geen wettelijk erkende status. In ons huidige bestel kennen we op basis van de WHW alleen wettelijk erkende diploma’s. De microcredentials die we in de looptijd van de pilot gaan uitgeven hebben daarmee nog geen wettelijke borging. Hier wordt echter wel samen met juristen van de instellingen aan gewerkt.

Omdat het hele hoger onderwijs in Nederland zich via de koepels VH en UNL heeft gecommitteerd aan de pilot en het huidige kwaliteitskader, hebben microcredentials die uitgegeven worden binnen de pilot een landelijke herkenning en erkenning. In de vormgeving van de (digitale) certificering zullen we dit landelijke kader daarom nadrukkelijk vermelden.

Een vervolgvraag is of een microcredential eventueel mogelijkheden geeft tot instroom of vrijstelling. Dit is een onderwerp dat valt binnen het mandaat van de examencommissie van de instelling waar instroom of vrijstelling wordt gevraagd.

Alle in het kader van de pilot uitgegeven microcredentials voldoen aan een streng kwaliteitskader en worden onderling erkend door hoger onderwijsinstellingen in Nederland. Dit is niet het geval voor alle digitale certificaten (ook wel edubadges genoemd) die binnen de dienst edubadges worden uitgegeven. We zorgen ervoor dat het kwaliteitskader in elke microcredential terug te vinden is en de microcredentials herkenbaar en hierop filterbaar zijn binnen de dienst.

Net als een diploma is een microcredential onbeperkt geldig. Een instelling, waar je een vervolgstudie wilt volgen, kan een maximale geldigheid aan een microcredential stellen. Bijvoorbeeld omdat de inhoud van het vakgebied waarin de microcredential behaald is, in de tussentijd dusdanig ontwikkeld is dat de kennis verouderd is. Hetzelfde geldt ook voor het inzetten van een microcredential op de arbeidsmarkt. Een werkgever bepaalt of de behaalde kennis toereikend is voor de desbetreffende functie.

De besturen van de hoger onderwijsinstellingen in Nederland hebben met elkaar besloten dat de in Nederland behaalde microcredentials onderling worden erkend, hiermee is Nederland een voorloper in Europa op dit gebied. De manier waarop de Nederlandse microcredentials zijn beschreven sluit aan bij de Europese normen. Onderlinge erkenning in Europa zou hierdoor moeten worden vergemakkelijkt maar is nog niet wettelijk of bestuurlijk vastgelegd. We houden de Europese en internationale ontwikkelingen goed in de gaten, zodat we hier ook in de toekomst op aan blijven sluiten.

Wil je je als professional verder ontwikkelen en zou je daarvoor een microcredential willen behalen? Overleg dan met je werkgever naar de mogelijkheden binnen jouw opleidingsbudget. Een werkgever mag bijdragen in jouw ontwikkeling en betalen voor het behalen van een microcredential.

Microcredentials zijn een relatief nieuw begrip dat zowel binnen Nederland als internationaal steeds meer aandacht krijgt. Toch zullen er werkgevers zijn die niet weten wat een microcredential is. Verwijs hen gerust naar de webpagina van de landelijke pilot.
Je kunt de door jou behaalde microcredentials digitaal met werkgevers delen en ze hiermee eenvoudig inzicht geven in wat jij kunt, begrijpt of kunt toepassen. De werkgever vindt op de website alle informatie terug, inclusief de kwaliteitseisen waaraan de microcredential voldoet.

Net als opleidingen kunnen microcredentials op verschillende niveaus worden uitgegeven. De instelling die de microcredential uitgeeft, geeft een indicatie van dit niveau aan de hand van de indicatoren van de niveaus van het Europese kwalificatieraamwerk EQF. (LINK
Deze niveau-indicatie vind je in iedere microcredential terug.